MYB

MYB (v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian))

6q23.3

 • ACTG1 (17q25.3) MYB (6q23.3)
 • AHI1 (6q23.3) MYB (6q23.3)
 • C2CD5 (12p12.1) MYB (6q23.3)
 • DNAJC1 (10p12.31) MYB (6q23.3)
 • FAM111A (11q12.1) MYB (6q23.3)
 • HEATR5B (2p22.2) MYB (6q23.3)
 • MAN1A1 (6q22.31) MYB (6q23.3)
 • MCF2 (Xq27.1) MYB (6q23.3)
 • MNX1 (7q36.3) MYB (6q23.3)
 • MYB (6q23.3) AHI1 (6q23.3)
 • MYB (6q23.3) ESR1 (6q25.1)
 • MYB (6q23.3) GATA1 (Xp11.23)
 • MYB (6q23.3) MAML2 (11q21)
 • MYB (6q23.3) MNX1 (7q36.3)
 • MYB (6q23.3) NFIB (9p23)
 • MYB (6q23.3) PCDHGA1 (5q31.3)
 • MYB (6q23.3) PDCD1LG2 (9p24.1)
 • MYB (6q23.3) QKI (6q26)
 • NFIB (9p23) MYB (6q23.3)
 • SLC45A2 (5p13.2) MYB (6q23.3)
Loading...

Loading graph..