TASP1

TASP1 (taspase 1)

20p12.1

 • MACROD2 (20p12.1) TASP1 (20p12.1)
 • PARP14 (3q21.1) TASP1 (20p12.1)
 • RRBP1 (20p12.1) TASP1 (20p12.1)
 • TASP1 (20p12.1) AZIN1 (8q22.3)
 • TASP1 (20p12.1) ESF1 (20p12.1)
 • TASP1 (20p12.1) HLCS (21q22.13)
 • TASP1 (20p12.1) MACROD2 (20p12.1)
 • TASP1 (20p12.1) PLCB1 (20p12.3)
 • TASP1 (20p12.1) SEL1L2 (20p12.1)
 • TASP1 (20p12.1) SLC24A3 (20p11.23)
 • TASP1 (20p12.1) TASP1 (20p12.1)
 • ZNF18 (17p12) TASP1 (20p12.1)
 • MACROD2 20p12.1 TASP1 20p12.1
 • PARP14 3q21.1 TASP1 20p12.1
 • RRBP1 20p12.1 TASP1 20p12.1
 • TASP1 20p12.1 ESF1 20p12.1
 • TASP1 20p12.1 HLCS 21q22.13
 • TASP1 20p12.1 MACROD2 20p12.1
 • TASP1 20p12.1 SEL1L2 20p12.1
 • TASP1 20p12.1 SLC24A3 20p11.23
 • ZNF18 17p12 TASP1 20p12.1
Loading...

Loading graph..