XIAP

XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis)

Xq25

  • PAQR7 (1p36.11) XIAP (Xq25)
  • RELL1 (4p14) XIAP (Xq25)
  • SMC1A (Xp11.22) XIAP (Xq25)
  • STAG2 (Xq25) XIAP (Xq25)
  • TMEM52B (12p13.2) XIAP (Xq25)
  • XIAP (Xq25) HSP90AB1 (6p21.1)
  • XIAP (Xq25) OLR1 (12p13.2)
  • XIAP (Xq25) STAG2 (Xq25)
  • STAG2 Xq25 XIAP Xq25
Loading...

Loading graph..